عکس| زنان حاضر در مراسم سالگرد مرحوم هاشمی/ از عفت مرعشی و دختر حسن روحانی تا نمایندگان مجلس

۲۱۴۲۱۴