آرشیو نظرسنجی
موفق بوده است
بد عمل کرده است
کاری انجام نشده است

به نظر شما دولت آقای روحانی چقدر در سیاست های مسکن موفق بوده است؟