تاریخ انتشار: ۱۳ خرد ۱۳۹۵

دومین مجمع شاخه جوانان حزب اراده ملت با حضور اکثریت اعضا در محل هتل ورزش تهران برگزار شد.طی این انتخابات ۱۵نفر شورای مرکزی و ۲نفر بازرس این شاخه انتخاب شدند.

۸۱۱۱۱۰۰۵۵_۲۸۴۰۷ ۴۲۳۸۰۴۶۷۸_۹۱۷۳۰ ۸۱۱۷۱۱۲۲۴_۱۳۷۴۷۲ ۸۱۴۴۱۳۵۶۱_۲۵۶۷۰ ۴۲۳۷۲۸۳۴۳_۵۸۲۹۳ ۸۱۴۴۰۱۱۰۱_۱۳۵۰۶۲ ۸۱۴۴۳۵۸۹۵_۱۳۶۹۵۸ ۸۱۲۲۱۸۸۳۳_۱۲۸۲۳۰ ۴۲۳۸۲۸۱۴۲_۹۲۵۱۹ ۸۱۴۴۱۷۴۰۸_۱۳۴۹۷۱ ۸۱۱۱۱۳۸۳۴_۲۷۸۲۴ ۸۱۱۱۲۳۶۵۶_۲۷۱۴۲ ۸۱۱۱۳۰۰۷۶_۱۸۱۰۷۹ ۸۱۱۷۱۲۴۵۴_۲۵۶۶۵ ۸۱۴۴۰۱۰۳۱_۱۳۵۲۰۵ ۸۱۱۷۲۴۷۹۱_۲۷۵۶۱ ۸۱۱۱۱۵۹۷۳_۲۷۸۶۵ ۴۲۳۸۲۹۷۹۸_۹۱۷۸۱ ۴۲۳۷۲۸۴۰۵_۵۷۴۶۴ ۸۱۱۷۱۷۲۵۴_۱۳۹۹۰۱ ۴۲۳۹۳۳۴۲۰_۲۵۷۶۳ ۴۲۳۹۲۱۱۹۶_۵۸۴۶۵ ۴۲۳۸۲۹۴۷۱_۹۳۴۶۲ ۴۲۳۸۳۲۵۸۶_۹۴۱۶۴ ۸۱۱۷۰۵۱۲۷_۱۱۲۵۳۴ ۸۱۱۱۱۳۶۷۷_۲۶۴۴۵ ۸۱۱۱۲۶۵۸۵_۲۴۵۳۲ ۸۱۱۱۳۰۱۵۸_۱۸۰۹۰۸ ۸۱۱۱۱۵۷۳۵_۲۶۵۰۵ ۸۱۴۴۲۹۳۸۵_۱۳۴۳۶۸ ۸۱۴۴۲۸۶۰۴_۱۳۴۱۷۹ ۴۲۳۹۲۳۱۱۱_۵۶۹۴۴ ۸۱۱۱۱۰۹۵۲_۲۶۹۲۱ ۸۱۱۷۱۳۶۸۳_۱۴۱۹۰ ۸۱۴۴۱۹۵۳۳_۱۳۴۰۴۱ ۸۱۱۱۱۷۳۸۲_۱۳۹۰۱۳ ۸۱۱۱۳۰۰۶۲_۱۷۹۱۵۰ ۸۱۱۷۱۸۳۳۹_۱۳۹۵۵۹ ۴۲۳۷۱۰۳۰۳_۵۷۶۳۸ ۴۲۳۸۰۳۶۶۸_۹۲۷۰۱ ۴۲۳۸۳۷۴۲۵_۵۸۵۷۲ ۸۱۴۴۱۳۳۸۳_۲۶۹۵۰ ۴۲۳۷۲۹۳۳۵_۵۷۳۷۶ ۴۲۳۸۰۳۳۴۴_۹۲۷۶۴ ۸۱۱۷۰۲۸۶۷_۲۶۳۸۰ ۴۲۳۸۴۰۴۱۲_۹۴۱۰۰ ۴۲۳۹۲۳۹۴۷_۵۸۵۳۹ ۸۱۱۷۱۳۵۴۶_۱۴۲۱۷ ۸۱۴۴۲۷۶۰۳_۱۳۴۶۴۳ ۸۱۱۷۱۳۰۲۸_۱۴۴۳۲ ۴۲۳۸۲۱۶۶۶_۹۳۶۲۱ ۴۲۳۷۲۹۲۶۴_۵۷۷۵۹ ۴۲۳۸۱۴۲۴۰_۵۷۸۲۰ ۸۱۱۷۲۴۷۶۴_۲۹۵۹۳ ۸۱۴۴۲۷۹۶۹_۱۳۶۰۴۲ ۸۱۴۴۳۲۷۷۸_۱۳۶۱۳۸ ۴۲۳۸۲۶۷۰۰_۹۲۴۵۳ ۸۱۴۴۱۴۱۷۸_۲۲۵۶۶ ۸۱۱۱۳۰۱۲۸_۱۸۱۳۷۹ ۸۱۴۴۲۰۷۹۷_۲۷۸۶۱ ۸۱۲۲۱۸۸۹۱_۱۲۹۱۹۲ ۸۱۴۴۱۳۲۵۸_۲۶۵۱۱ ۸۱۱۷۲۴۲۰۷_۲۸۱۸۴ ۸۱۱۱۳۱۶۱۳_۱۸۰۸۹۵ ۸۱۱۷۲۴۷۰۱_۲۹۱۲۲ ۸۱۴۴۱۵۹۲۴_۲۹۰۵۵ ۴۲۳۸۳۲۸۲۸_۹۳۴۱۲ ۸۱۴۴۲۵۴۰۰_۱۳۵۰۶۷ ۸۱۴۴۱۱۷۱۳_۲۶۲۹۰ ۸۱۱۱۱۹۶۳۴_۱۴۲۸۲۰ ۸۱۴۴۱۳۹۵۳_۲۶۲۶۷ ۸۱۱۱۱۴۸۴۳_۲۷۳۹۵ ۴۲۳۷۲۹۵۰۸_۵۷۵۸۶ ۸۱۱۱۱۷۰۵۷_۱۳۸۷۹۵ ۴۲۳۸۳۴۹۸۳_۹۲۶۰۸ ۸۱۴۴۰۱۲۶۱_۱۳۶۱۵۲ ۴۲۳۹۲۹۹۷۱_۲۵۹۰۸

نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس