تاریخ انتشار: ۱۱ مرد ۱۳۹۴
کاهش تعداد و قیمت معاملات مسکن تهران;

طبق آمار بانک مرکزی و سامانه معاملات مسکن امسال در قیمت و تعداد معاملات ملک در تهران کاهش چشمگیری داشته است.

به گزارش گذارنیوز در تیرماه سال ۱۳۹۴ ، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۸٫۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰٫۷ و ۳٫۱ درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۱٫۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۵٫۱ و ۱۶٫۵ درصد کاهش نشان می دهد.

در تیرماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۹٫۵ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱٫۰ میلیون ریال به منطقه ۱۷ تعلق داشته است.

بررسی تحولات قیمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیرماه سال ۱۳۹۴ نشان می دهد، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران با ۳٫۱ درصد کاهش نسبت به تیرماه سال قبل به ۳۸٫۶ میلیون ریال رسید. همچنین حجم معاملات واحدهای مسکونی در تیرماه سال ۱۳۹۴ معادل۱۱٫۷ هزار واحد بود که موید کاهش ۱۶٫۵درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد.

در چهار ماهه ابتدای سال جاری، حجم معاملات واحدهای مسکونی شهر تهران با کاهش ۲۵٫۸ درصدی همراه گردید.

به نظر می رسد، بخشی از کاهش حجم معاملات مسکن به ویژه در دو ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از نگرانی خریداران در مقطع زمانی سال گذشته نسبت به تبعات اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و به تبع آن، افزایش قابل ملاحظه معاملات در آن دوره قابل ارزیابی است. با این حال تداوم این رویه در ماه های اخیر (صرفنظر از برخی عوامل مقطعی) موید آن است که متاثر از فضای حاکم بر اقتصاد کلان، انتظارات متقاضیان خرید در بازار معاملات مسکن نیز دلالت بر تداوم ثبات قیمت مسکن در ماه های آتی داشته و همین امر تا حدودی بر روند معاملات در مقطع کنونی اثرگذار بوده است.

گفتنی است این گزارش که توسط اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه شده است صرفاً به بررسی حوزه «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» و نیز » معاملات مسکن سایر مناطق شهری « بپرداخته و نتایج حاصل از این گزارش قابل تعمیم به « تحولات رونق و رکود در حوزه ساخت و ساز» نمی باشد.

۱- حجم معاملات مسکن

در تیر ماه سال ۱۳۹۴ ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۱٫۷ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۵٫۱۶ درصد کاهش نشان میدهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در تیرماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا ۵ سال ساخت با سهم ۵۴٫۴ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با تیر ماه سال ۱۳۹۳ ، ۰٫۷ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در تیر ماه سال ۱۳۹۴ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۲٫۹ درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنین مناطق ۴ ، ۲ و ۱۵ به ترتیب با سهم ۹٫۴ ، ۷٫۳ و ۶٫۷ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر است ۶۶٫۵ درصد از تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفا مربوط به  ۱۰منطقه شهر  )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵ ، ۴ ، ۲ ، ۱۵ ، ۱۰ ، ۸ ، ۱۴ ، ۷ ، ۱ و (۱۸  بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۳٫۵ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

۲-تحولات قیمت مسکن

در تیر ماه سهال ۱۳۹۴ ، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۳۸٫۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷٫۰ و ۳٫۱ درصد کاهش نشان میدهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۲۰ معادل ۳٫۸ درصد و بیشترین کاهش قیمت به منطقه ۱۲ معادل ۷٫۹درصد تعلق دارد.

در تیرماه سال ۱۳۹۴ از میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۹٫۵ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۱٫۰ میلیون ریال به منطقه ۱۷ تعلق داشته است.

۳-  تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در چهارماهه نخست سال  ۱۳۹۴

در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۴ ، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۴۶٫۶ هزار واحد سکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۵٫۸ درصد کاهش نشهن می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۳۸٫۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰٫۷  درصد کاهش نشان می دهد.

۴- سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

۱-۴ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در تیر ماه سال  ۱۳۹۴حاکی از آن است که در شهر تهران دامنه قیمتی  ۲۰ الی ۲۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم  ۱۳٫۸درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی  ۲۵ الی ۳۰  و  ۳۰ الی ۳۵ میلیون ریال به ترتیب با سهم ۱۳٫۵و ۱۲٫۹ درصد، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه ۲۸٫۶درصد از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با قیمت بیش از ۴۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا اختصاص داشته است. شایان ذکر است توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که در حدود ۶۱٫۰ درصد واحدهای مسکونی با قیمت کمتر از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی  ۳۸٫۶ (میلیون ریال) معامله شده اند.

۲-۴ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در تیرماه سال ۱۳۹۴ نشان میدهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای  ۶۰ تا ۷۰  متر مربع معادل ۱۶٫۵ درصد اختصاص داشته است.  واحدهای دارای زیربنای  ۵۰ تا ۶۰  و  ۷۰ تا ۸۰  متر مربع به ترتیب با سهم ۱۵٫۹و ۱۲٫۶درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع ، ۵۸٫۷ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

۳-۴ توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی

 

در تیر ماه سال ۱۳۹۴ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش  ۱۰۰ تا ۱۳۰  میلیون تومان با سهم۱۱٫۱ درصد در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش  ۱۳۰ تا ۱۶۰  و ۱۶۰ تا ۱۹۰  میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم ۱۰٫۷ و ۸٫۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در تیر ماه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۷٫۹ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی به  ارزش کمتر از ۲۲۰ میلیون تومان اختصاص داشته است و ۶٫۱ درصد از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از  ۹۸۰میلیون تومان داشته اند.

۵- تحولات اجاره بهای مسکن

بررسی روند تحولات اجاره بها و ترکیب آن )رهن و اجاره( بیانگر تاثیرپذیری مستقیم آن از تغییرات قیمت مسکن و نرخ تورم است. البته دامنه تغییرات قیمت مسکن متاثر از شکاف عرضه و تقاضای مسکن، هزینه های  تولید)ساخت( و تقاضای سفته بازی است و تحولات در این بازار با سپری شدن دوره چند ساله رکود بعضاً با افزایشهای شدید قیمتی همراه است، در حالیکه دامنه تحولات اجاره بها، به دلیل ارتبا ط مستقیم اجاره بهای مسکن با تقاضای مصرفی مسکن )مسکن به عنوان سرپناه(، سطح عمومی درآمد مستاجران و فقدان تقاضای سفته بازی در بخش اجاره مسکن و همچنین التزام طرفین قرارداد اجاره به رعایت مفاد قرارداد در طول دوره اجاره، شدید نمی باشد؛ بر این اساس با توجه به محدود بودن تحولات اجاره بها، آثار تغییرات قیمت مسکن بها وقفه و به تدریج در بازار اجاره ظاهر میگردد.

در تیرماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱٫۴ و ۱۳٫۴ درصد رشد نشان میدهد. شاخص اجاره بهای مسکن تحت تاثیر ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یکساله تنظیم میگردند و همچنین تحت تاثیر تحولات قیمت مسکن و نرخ تورم در سالهای اخیر، روند افزایشی خود را ادامه داده است. اثرپذیری روند قیمت های بازار اجاره مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، زمینه تعدیل انتظارات قیمتی و روند رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم را فراهم نموده است .

سهم (هزینه مسکن) اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی(در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی) براساس سال پایه ۱۳۹۰=۱۰۰ ( معادل ۲۸٫۴ درصد می باشد.

در تیرماه سال ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به  ترتیب ۱۱٫۴ و ۱۳٫۸ درصد رشد نشان میدهد. در مجموع نرخ رشد اجاره بها طی ماه های اخیر، همسهو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است.

برچسب ها: برچسب‌ها, , ,
نظرات شما

دیدگاه شما

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس